9. 10. 2010

Pomník padlých koní

Obnova pietního místa jezdecké srážky z roku 1866 u Střezetic

Tématika prusko-rakouské války roku 1866 je asi většině čtenářů známá. K rozšíření povědomosti o tomto konfliktu přispěl v posledních dvaceti letech ve východočeském regionu především Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se sídlem v Hradci Králové. Toto občanské sdružení se hlásí k tradicím ochrany památek z prusko-rakouské války roku 1866. Komitét 1866 byl založen v roce 1888 v souvislosti s tím, jak začal na bojišti u Hradce Králové vznikat co do rozsahu i kvality ojedinělý soubor vojenské funerální architektury a zároveň se začalo ukazovat, že hroby padlých vojáků a několik desítek pomníků budou vyžadovat stálou péči. Spolek brzy získal na důležitosti, členů přibývalo a do jeho řad vstupovali osobnosti veřejně činné. Během dvou let od založení bylo opraveno všech 227 tehdy evidovaných válečných hrobů. Vznikaly také nové památky. V roce 1898 bylo v evidenci 319 pomníků, o rok později již 342, za další dva roky rovných 400 a v roce 1912 již 419, z nichž každoročně Komitét 1866 opravoval kolem 50.
V průběhu 90. let 19. století vznikaly také na dalších bojištích z roku 1866 místní spolky, jako například v Jičíně, České Skalici nebo Mnichově Hradišti. V roce 1892 byl zřízen Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 v Čechách, který sdružoval místní spolky na jednotlivých bojištích a koordinoval jejich činnost. Po rozpadu Rakousko-Uherska byla činnost Ústředního spolku ukončena, avšak některé místní spolky, zejména královéhradecký a jičínský, ve své záslužné činnosti pokračovaly a to až do roku 1951, resp. 1959, kdy byly zákonem rozpuštěny a jejich majetek státem zabaven.
První valná hromada obnoveného Komitétu 1866 se uskutečnila 31. března 1990. Na této valné hromadě byla schválena organizační struktura Komitétu 1866, která s drobnými změnami platí i dnes. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada a výkonným orgánem předsednictvo. Komitét 1866 působí na celém území České republiky, kde popularizuje jednotlivá bojiště formou naučných stezek a cyklotras, vydává knihy, informační materiály a periodikum Bellum 1866 nebo pořádá kulturní a vzpomínkové akce v místech bojišť z války r. 1866. Hlavní náplní činnosti Komitétu 1866 je však obnova a opravy válečných hrobů a pomníků z prusko-rakouské války roku 1866, kterých je v České republice více než 1 300.
Nejvíce památek se nachází severozápadně od Hradce Králové, kde se v širokém okolí obce Chlum odehrálo rozhodující střetnutí celé války, v němž Prusko porazilo habsburskou mnohonárodnostní monarchii.
V závěrečné fázi bitvy u Hradce Králové 3. července 1866 byla ustupující rakouská pěchota ohrožena pruským jezdectvem, na jejichž ochranu včas vyrazily rakouské jezdecké pluky. V prostoru mezi Střezeticemi a Dlouhými Dvory se během půl hodiny (16:15 – 16:45) v několika střetnutích utkalo asi 11 000 jezdců obou znepřátelených armád. Jednalo se o druhé největší jezdecké střetnutí 19. století a poslední svého druhu vůbec. Ztráty za tento krátký čas byly obrovské – 102 důstojníků, 1 511 mužů a 2 094 koní.
Tuto významnou epizodu vojenských dějin dosud nepřipomíná žádný důstojný památník. Komitét 1866 chce proto nyní navázat na iniciativu svých předchůdců, tedy zmíněného Ústředního spolku, z roku 1913 a na původně vybraném místě u Střezetic vybudovat pomník symbolizující vzájemný vztah koně a jezdce. A to nejenom na bitevním poli. Toto dílo bude prioritně věnováno jezdcům i jejich věrným koním, kteří se ze střezetické pláně už nikdy nevrátili, avšak nadčasovost památníku bude připomínkou utrpení koně a člověka ve válečných konfliktech v období vzájemného soužití obou tvorů.
Výtvarné pojetí sousoší, vyjadřující zmíněný vztah jezdce a jeho koně, bylo svěřeno akademickému sochaři Petru Novákovi z Jaroměře – veřejnosti nejvíce známému jako autorovi jezdecké sochy prezidenta T. G. Masaryka v Lánech. Vzhledem k nákladnosti celého projektu Komitét 1866 vyhlásil veřejnou sbírku na obnovu pietního místa a vybudování Pomníku padlých koní u Střezetic. Mezi významné mecenáše, kteří projekt již podpořili, patří ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg nebo známý herec a milovník koní Václav Vydra.

Příspěvky na pomník je možné zasílat na sbírkový účet č. 176789244/0300 nebo poslat dárcovské SMS zprávy na číslo 87777 ve tvaru DMS POMNIKSTRZETICE. Cena jedné odeslané SMS zprávy je 30 Kč, z toho 27 Kč jde na konto veřejné sbírky. Podrobnosti k projektu naleznete na http://pomnikkoni.1866.cz nebo www.1866.cz.

Věříme, že Vás naše iniciativa osloví a vyjádříte jí morální i finanční podporu!

Děkuji za Komitét 1866, Mgr. Pavel Mrkvička
 

Fotogalerie